Moderní výslechové místnosti – technické vybavení a zabezpečení

Moderní výslechové místnosti – technické vybavení a zabezpečení

Řešení

Výslech patřící k jedné z nejstarších metod při odhalování pravdy spadá do oblasti trestního práva, kriminalistiky i forenzní psychologie, které jej popisují jako procesní úkon, vyšetřovací metodu i specifickou formu sociálního styku. Na proces zajištění výpovědi jsou tak ve vyspělých společnostech kladeny vysoké nároky různé povahy, kterým musí v praxi odpovídat i provedení a technické zajištění prostoru, ve kterém se výslech odehrává.

Informace z výslechových místností neslouží totiž pouze pro účely vyšetřování. Ve výpovědi obětí, svědků či podezřelých lze získat rovněž významný a v mnoha případech i jediný důkazní materiál. Aby obstál i během soudního řízení, je potřeba věnovat velkou pozornost i způsobu, jakým jsou tyto informace zaznamenány, zpracovány a archivovány. S ohledem na tyto nároky je při provedení výslechové místnosti zcela zásadní kvalitní a sourodý audiovizuální systém, postavený na moderních AV technologiích.

Takovýto systém nesmí trpět nekoncepčním přístupem a využívat z dnešního pohledu již zastaralé technologie, které vyšetřovatelům jejich práci spíše komplikují a nepřinášejí jim časovou ani finanční úsporu. Záznam z policejního výslechu nedovoluje žádnou toleranci k nesrozumitelným, zmeškaným nebo ztraceným nahrávkám. Každý audiovizuální systém výslechových prostor by měl proto nabízet kvalitní záznam zvuku i obrazu, přesto by měl zůstat snadno ovladatelný a i z psychologického hlediska nenápadný.

Michal Černý, Key Account Manager, Audiopro s.r.o.

Uspořádání výslechových místností

Uspořádání výslechových místností

Díky technologiím s podporou přenosového standardu AVB (Audio Video Bridging), který pracuje s vysokou kapacitou kanálů, mimořádnou flexibilitou a možnostmi škálování, zajišťuje Audiopro  řešení takřka pro jakýkoliv model výslechových místností a k nim přidružených prostor. Toto seskupení tvoří většinou čtyři nebo pět místností (minimálně dvě). V ideálním případě jde o dvě výslechové místnosti, které lze využívat i pro účely tzv. rekognice (ztotožnění osob) a další dva prostory – technickou a monitorovací místnost, nebo-li místnost pro přísedící sloužící pro pozorování průběhu výslechu. Jedná se o osoby, jež musí být u výslechu přítomny – obhájci, státní zástupci apod. Technická místnost je místem pro operátora výslechu, který systém ovládá, spouští nahrávání a různou formou pokládá doplňující otázky. V praxi bývají někdy obě tyto místnosti sloučeny do jedné. Jádro centrálně řízeného audiovizuálního systému – zvuková matice, zesilovače a další technologie – by mělo být umístěno v racku mimo výše uvedené prostory.

Inteligentní mikrofony - předpoklad pro srozumitelný a průkazný materiál

Inteligentní mikrofony - předpoklad pro srozumitelný a průkazný materiál

Vzhledem k tomu, že záznam z výslechu je považován za důkazní materiál, vysoce kvalitní mikrofon, způsobilý zaznamenat i mnohdy velmi tichý a špatně artikulovaný hlasový projev vyslýchaného by měl být nezbytnou součástí každé výslechové místnosti. Kvalitní audio záznam zvyšuje důvěryhodnost výpovědi a umožňuje její snadný přezkum. Pro účely snímání zvuku využívá Audiopro mikrofony Biamp TCM/TTM s technologií Beamtracking, která chytrým způsobem aktivně „sleduje“ probíhající rozhovor a uchovává integritu signálu a zvukovou kvalitu i v okamžiku, kdy se účastníci například pohybují po místnosti. V praxi takové řešení přináší potlačení nežádoucích zvuků (např. ruchy klávesnice) a akustických odrazů v místnosti, což přispívá k potřebné lepší srozumitelnosti záznamu a osvobozuje mluvčí od nutnosti pohybovat se pouze v úzce vymezeném prostoru, kde by probíhalo snímaní klasickým mikrofonem s pevnou směrovou charakteristikou. Mikrofony firmy Biamp se vyznačují rovněž funkcí automatického nastavení hlasitosti, která eliminuje akustické ztráty a zejména u dětí či seniorů usnadňuje identifikaci a průkaznost mluveného slova.

Zvuk je snímán pomocí prostorového mikrofonu s automatickou lokalizací řečníka, tzn. že směrová charakteristika mikrofonu se dynamicky mění podle toho, z které strany přichází hlas mluvčího či mluvčích. Pokrytí osob hovořících u stolu řešíme nízko-profilovým a takřka neviditelným stolním mikrofonem typu Parlé TTM, případně stropním typem Parlé TCM. Pro snímání podezřelých při rekognici počítáme s prostorovým mikrofonem, který je zavěšen ze stropu.

Michal Černý, Key Account Manager, Audiopro s.r.o.

Kvalitní mikrofon a systém pro záznam zvuku může rovněž eliminovat potřebu toho, aby byl vypovídající nucen proces výslechu opakovat, čímž je zabráněno zvyšování psychické zátěže u oběti. Tento nárok je klíčový především u tzv. speciálních výslechových místností, v nichž vyšetřovatelé hovoří s dětmi, seniory, handicapovanými nebo lidmi, kteří například zažili domácí násilí, a o kterých zákon mluví jako o zvlášť zranitelných obětech trestných činů. Prostory speciálních výslechových místností a jejich zařízení jsou obvykle upraveny tak, aby na vyslýchané osoby působily uklidňujícím dojmem a celkovou atmosférou pocitu bezpečí. Nenápadné a diskrétní provedení mikrofonů Biamp tomuto požadavků zcela odpovídá.

Přenos zvukových signálů mezi výslechovými mikrofony, zvukovou maticí a zesilovači probíhá digitálně ve standardu AVB, který kromě jiného dokáže zajistit i velmi přesnou synchronizaci všech připojených zařízení, která AVB protokol podporují. Jinými slovy: Systém navržený firmou Audiopro není pouze zárukou srozumitelnosti zvukového záznamu, ale také přesné synchronizace obrazu se zvukem. Díky tomu nezakládá pořízený materiál důvod pro případné zpochybnění.

Kvalitní obraz, „utajená“ komunikace a ozvučení

Kvalitní obraz, „utajená“ komunikace a ozvučení

Použité kamery ve výslechové i monitorovací místnosti by tedy kromě vysoké obrazové kvality měly podporovat i snadnou integraci do audiovizuálního systému. Kvalitní video záznam s dostatečnými detaily by měl vyšetřovatelům sloužit jako podklad pro odborné hodnocení a umožnit pracovat s výrazy obličeje a projevy neverbálního chování. Díky videozáznamu lze navíc během trestního řízení zkontrolovat dodržení zákonných podmínek výslechu (včetně evidence o přísedících) i samotný průběh výslechu. Pro adekvátní pokrytí a zajištění kvalitního obrazu ve Full HD rozlišení využívá Audiopro špičkové PTZ kamery Avonic, které pracují s funkcí automatického zaostřování. Pořízují zřetelný obraz i ve stížených světelných podmínkách a ve světě je lze kromě videokonferenčních a broadcastingových řešení najít také v soudních síních či zdravotnických zařízeních. Na kamerách Avonic jsou navíc nastavitelné uživatelské presety, které umožňují zaměřit kameru určitým předem definovaným směrem.

V případě dispozice prostoru ve tvaru 'L' s výslechovou místností a rekognicí je možné, aby na stisk tlačítka, které ovládá operátor v technické místnosti, kamera zaostřila na jednu stranu a stiskem druhého tlačítka na druhý roh pro rekognici. Ve speciálních výslechových místnostech lze takto sledovat například pohyb dítěte.

Michal Černý, Key Account Manager, Audiopro s.r.o.

Řešení společnosti Audiopro počítá i s prostředky pro nezbytnou komunikaci mezi vyslýchajícím a osobami, které výslech sledují na obrazovkách v technické či monitorovací místnosti. Kromě možnosti textové komunikace pomocí tabletu, respektive na něm instalované aplikace, využívá toto systémové řešení také hlasovou komunikaci. V technické místnosti je umístěn vysoce kvalitní stolní mikrofon dánské společnosti DPA Microphones. Jeho signál může směřovat buď do reproduktorů ve výslechové místnosti, a nebo v případě utajených pokynů přímo do ucha vyslýchajícího, což zprostředkovává micro technologie Roger Earpiece firmy Phonak.

Naše firma dodává pro tyto účely špičková a takřka neviditelná miniaturní bezdrátová in-ear sluchátka Roger Earpiece od společnosti Phonak, která jsou běžně využívána především v oblasti profesionálního televizního vysílání a produkce jako skrytá nápověda, předávání informací moderátorovi, apod.

Michal Černý, Key Account Manager, Audiopro s.r.o.

Ozvučení všech místností je řešeno pomocí stropních (do podhledů) či nástěnných reproduktorů Electro-Voice EVID-S nebo Biamp Apart Mask 6. Tyto reproduktory zaručují dobrou srozumitelnost a potřebný akustický tlak, slouží primárně k přenosu zvuku z výslechové místnosti do technické místnosti a místnosti pro přísedící. V případě procesu ztotožňování osob, kdy se na pachatele a podezřelé mluví přímo, slouží reproduktory pro přenos instrukcí z technické místnosti. Součástí systému je rovněž efektové zařízení pro účely zkreslení hlasu, které se využívá v situacích, kdy je potřeba zakrýt identitu oběti nebo svědka.

„Pokud by stávající výslechové místnosti trpěly – z hlediska ozvučení i záznamu – nedostatečnými akustickými vlastnostmi, naše firma je schopna zajistit rovněž akustické přizpůsobení prostoru,“ dodává Michal Černý.

Sourodý systém s jednoduchým ovládáním

Alfou a omegou celého systému je jeho jednoduché řízení. Počítá s osvědčeným systémem tří až čtyř hardwarových tlačítek ovládaných operátorem výslechu v technické místnosti tak, že jimi spouští nahrávání, případně aktivuje předem nastavené presety kamer. Obsluha tlačítek na stole je přes AVB rozšíření ExLogic napojena na „centrální mozek“ systému – zvukovou matici TesiraFORTE s AVB AI, která je společně se zesilovači a dalšími komponenty skryta v technickém racku.

Zvuková matice tak nevykonává pouze směřování signálů a funkci zpracování zvukových signálů (ekvalizaci, úpravu dynamiky apod.), ale i funkci řídicího systému – od řízení záznamového serveru, ovládání kamer, až právě po obsluhu tlačítek. Tento způsob centrálního odbavení s sebou nese celou řadu výhod. 

AVB (Audio Video Bridging) je otevřeným standardem, který kromě vysoké AV kvality a nízké latence snižuje nároky na instalaci, redukuje náklady na vybavení, eliminuje problémy s interoperabilitou a zjednodušuje údržbu celého systému.

Přenos uvnitř systému je postaven na standardu AVB, který nám v rámci jediné AVB sítě umožňuje napříč všemi místnostmi přenášet veškerý audiovizuální obsah, využívat AVB zesilovače i řídit kamery. Není nutné, aby každá místnost musela mít pro zpracování signálu svůj vlastní hardware. Naším cílem je nahradit dnes již zastaralé a především nepraktické a časově náročné postupy v každodenní praxi vyšetřovatelů. Systémová řešení by obecně měla být intuitivní a snadno použitelná, bez nutnosti speciálního školení či IT podpory.

Michal Černý, Key Account Manager, Audiopro s.r.o.

Záznamový server – jednodušší a efektivnější práce vyšetřovatelů

Záznamový server – jednodušší a efektivnější práce vyšetřovatelů

Obraz a zvuk z výslechové místnosti by měly být vedeny přímo do digitálního záznamového zařízení umístěného v oddělené místnosti. Systém společnosti Audiopro počítá s přesným záznamem obsahu výslechu na pevný disk počítače DELL, které se kromě skvělé podpory vyznačují výkonnými procesory i9 a velkým diskovým uložištěm. Toto řešení je předpokladem pro funkci hardwarového serveru, ke kterému mají uživatelé přístup přes webovou aplikaci, a který skýtá velké množství dalších možností a funkcí, jež dokážou významným způsobem zefektivnit a usnadnit práci vyšetřovatelů či zapisovatelek.

Prostřednictvím serveru může k záznamu velmi snadno přistupovat jakýkoliv uživatel s patřičným oprávněním, a to pomocí běžného internetového prohlížeče, jako je Firefox, Chrome nebo Safari. To umožňuje jednoduše a rychle – během několika minut - přenést záznam výslechu v libovolném formátu na externí paměťové zařízení, jako je flash disk, CD nebo DVD. Přihlášený uživatel si v rámci  vstřícného rozhraní dokáže připravit formální podklady výslechu, zadat jména přísedících apod. Funkcionalita serveru myslí i na vytištění protokolu, včetně textové komunikace mezi vyšetřovateli. Server zároveň monitoruje přístupy k uloženým dokumentům a historii aktivit, kdy sleduje, který uživatel do dokumentu nahlédl, kdo si co přehrál, stáhl, upravil apod. Záznam této historie opět přispívá k lepší prokazatelnosti a pomáhá předejít jakýmkoliv nejasnostem a spekulacím. Veškerý materiál se všemi údaji, včetně přepisu výslechu, lze komprimovat do „jednoho balíčku“ a exportovat jako jeden soubor. Díky hardwarovému serveru mohou vyšetřovatelé ukládat všechny nahrávky na jednom vhodném místě a vyhledávat konkrétní rozhovory pomocí klíčových slov.

Zásadní úsporu času by měl přinést softwarový nástroj pro automatický přepis výslechu v reálném čase. Připravovaný přepisovací software, jehož nezbytným předpokladem je použití výše uvedených kvalitních mikrofonů, by měl být připraven i na mluvený projev dětí, kterým nemusí být při výpovědi z různých důvodů zcela rozumět.

Některé výslechy mohou trvat několik hodin a jejich přepis je potřeba exportovat a archivovat. Tento software přinese vyšetřovatelům značnou úsporu času i energie, neboť vyloučí situace, kdy dotyčný tráví mnoho času opakovaným přehráváním mnohahodinového výslechu a zabývá se jeho přepisováním.

Michal Černý, CEOKey Account Manager, Audiopro s.r.o.

Výslech „na dálku“ a další možnosti rozšíření

Jednou z nesporných výhod centrálně řešeného komplexního systému,  postaveného na AVB standardu, je možnost snadného rozšíření o další nové technologie a funkce. Audiopro , které dodává špičkové videokonferenční systémy, počítá i s řešením vzdáleného přístupu tak, „aby se například mohl bezpečným způsobem na server přihlásit vyšetřovatel, který se aktuálně nachází na jiném místě. Mohl by na dálku výslech sledovat a pokládat doplňující otázky,“ upřesňuje Michal Černý. Systém, který by umožnil vzdáleným „divákům“ sledovat výslech a komunikovat v reálném čase s osobami, které výslech provádějí, by výrazně přispěl k úspoře času i nákladů. Výslechový systém lze do budoucna rozšířit i o rezervační systém a propojení se světelnou indikací, která by před vstupem do místnosti informovala o jejím obsazení a zamezila by nežádoucímu narušení výslechu.

Shrnutí

Kvalitní systém pro záznam zvuku a obrazu by měl  odpovídat významné vypovídací hodnotě výslechu. Řešení společnosti Audiopro jednoznačně pomáhá zvýšit důvěryhodnost důkazního materiálu, šetří čas vyšetřovatelů a díky průkaznosti a spolehlivosti záznamu eliminuje riziko nutnosti výslech opakovat. Kvalitní a snadno přístupný záznam zároveň chrání vyšetřovatele a instituce před obviněním ze zneužití pravomoci, nesprávného postupu nebo vynuceného svědectví. Jednoduchost ovládání, kompatibilita jednotlivých komponentů, jejich rozšiřitelnost a celá řada moderních funkcí v neposlední řadě přispívají k přesnému, efektivnímu a bezpečnému výkonu policejní profese.

Zaujalo vás toto řešení?
Rádi poradíme s jakýmkoli řešením v oblasti audia a videa – prezentačních, (video)konferenčních, komunikačních, ozvučovacích a speciálních technologií.
Navrhujeme systémová řešení určená jak pro civilní sektor, tak především pro profesionály z řad armády, policie a záchranářů.

Michal Černý

michal.cerny@audiopro.cz+420 608 213 669

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com